Sökning: "Sigridur Strömberg Olafsdottir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigridur Strömberg Olafsdottir.

  1. 1. Datorn som dragningskraft och den digitala världen i fritidshemmet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sascha Rebeggiani; Sigridur Strömberg Olafsdottir; [2014]
    Nyckelord :barn; dator; fritidshemmet; förhållningssätt; lärande och multimedia;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att diskutera datorn som redskap på fritidshemmet i samband med barns lärande. Studien är baserad på kvalitativa och kvantitativa metoder. Fritidspedagogerna intervjuades och en enkät utformades för elever i årskurs 2 och 3. LÄS MER