Sökning: "Sigvard Grubbe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigvard Grubbe.

  1. 1. Hovdala slott - en trädgårdshistorisk studie

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Anna Hansen; [2010]
    Nyckelord :Hovdala slott; trädgårdshistoria; Sigvard Grubbe; skånska slott;

    Sammanfattning : Målet med detta arbete är att ge en bild av hur Hovdala slottspark har utvecklats genom åren och hur det ser ut idag. Syftet är att det ska kunna fungera som ett underlag till en vårdplan eller som en del i ett framtida utvecklingsförslag för parken. LÄS MER