Sökning: "Sijia Yu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sijia Yu.

  1. 1. Research on Return Logistics in Online Shopping Environment - A case study of Taobao

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Sijia Yu; Wantong Zhao; [2020-06-22]
    Nyckelord :E-commerce environment; Return Logistics; Logistics model;

    Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER