Sökning: "Silke Scheuermann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Silke Scheuermann.

  1. 1. Att marknadsföra översatt litteratur : En komparativ analys av den tyska utgivningen av Sara Stridsbergoch den svenska utgivningen av Silke Scheuermann

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Jana Rüegg; [2016]
    Nyckelord :cultural transfer; cultural transmission; marketing; translation; cultural transmitter; economization of literature; economy of attention; world literature; Sara Stridsberg; Silke Scheuermann; Claire Squires; Pascale Casanova; Petra Broomans; Ester Jiresch; Johan Svedjedal; kulturförmedling; kulturell överföring; marknadsföring; översättning; nodperson; ekonomisering av litteratur; uppmärksamhetsekonomi; världslitteratur; Sara Stridsberg; Silke Scheuermann; Claire Squires; Pascale Casanova; Petra Broomans; Ester Jiresch; Johan Svedjedal;

    Sammanfattning : Adapting literature from a cultural context to another is the main theme of my master's thesis. The aim is to determine how publishing houses adapt a book from a different cultural context to their own, and if there are any specific marketing choices being made during the publishing process. LÄS MER