Sökning: "Sima Zaher"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sima Zaher.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser : En kvalitativ litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Aziza Niazi; Sima Zaher; [2021]
    Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; copingstrategi; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskor; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar och kompetensområde kring omvårdnad. Kvalitén av omvårdnaden kan påverkas av arbetsrelaterad stress och därmed är det av vikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av detta. LÄS MER