Sökning: "Simon Aspberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Aspberg.

  1. 1. Relationen mellan det sakrala och profana : en kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att vara både diakon och socionom i Svenska kyrkan

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Simon Aspberg; Sandra Janoff; [2021]
    Nyckelord :Deacon; Diakonia; Professional identity; Social worker; Social work; Church of Sweden; Sacred; Profane; Diakon; Diakoni; Yrkesidentitet; Socionom; Socialt arbete; Svenska kyrkan; Sakral; Profan;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge kunskap om hur diakoner i Svenska kyrkan upplever att deras yrkesidentitet påverkas av spänningen mellan att vara yrkesutbildad socionom och att vara kallad till diakon av Gud och kyrkan. Studien baserades på åtta kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med diakoner från åtta olika församlingar i Stockholms stift. LÄS MER