Sökning: "Simon Brodahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Brodahl.

  1. 1. Jag är organisationen : En studie om delaktighet och engagemang på ABB Västerås Motors & Generators

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Pontus Eliasson; Simon Brodahl; David Wahlberg; [2013]
    Nyckelord :Employee empowerment; Participation in decision making; Commitment; Engagement; Employee well-being; Delaktighet; engagemang; delaktighet i beslutsfattande frågor; psykologiskt ägandeskap; anställdas välbefinnande; kunskapsspridning;

    Sammanfattning : SammanfattningDatum: 18 januari 2013Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingFörfattare: Simon Brodahl Pontus Eliasson David WahlbergTitel: Jag är organisationenHandledare: Johan GrinbergsNyckelord:Delaktighet, engagemang, delaktighet i beslutsfattande frågor, psykologiskt ägandeskap, anställdas välbefinnande och kunskapsspridning.Frågeställning:- Finns det ett gemensamt synsätt på delaktighet och engagemang inom ABB Motors & Generators?- Vad kan göras för att öka delaktigheten och engagemanget inom produktionsdelen och vad kommer detta leda till?- Vad bör ABB: Motors & Generators ha i åtanke vid applicerandet av delaktighet inom produktionsdelen i framtiden?Syfte: Syftet är att utifrån teoretiska referenspunkter analysera ABB:s verksamhet ur ett engagemangs- och delaktighetsperspektiv som ligger till grund för en analytisk diskussion vilken utmynnar i förbättringsförslag. LÄS MER