Sökning: "Simon Carl-Johan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Carl-Johan.

 1. 1. Civil-Militär Samverkan – Relationen mellan länsstyrelse och Försvarsmakt till följd av införandet av militärregionala staber

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Carl-Johan Sjöstrand; Simon Älgne; [2014]
  Nyckelord :Civil-military; co-operation; military regional staff; county administrative boards; survey; SäkSam; civil-militär; samverkan; militärregionala staber; länsstyrelser; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an exploratory study that aims to investigate whether the situation for civil-military co-operation, between the county administrative boards and the Armed Forces, has improved as a result of the recently established military regional staffs in the Swedish Armed Forces. The study shows that the civil-military co-operation has improved in comparison to the previous organization within the Swedish Armed Forces. LÄS MER

 2. 2. Styrelsens strategiska roll i företags innovationsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sadde Ali; Simon Mortazavi; Carl-Johan Lindörn; [2011]
  Nyckelord :Innovationsprocess; medelstora och stora företag; strategi; styrelse; corporate governance.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att försöka få en djupare förståelse för vilken roll styrelsen, i olika stora och medelstora företag, kan tänkas ha inom företagets innovationsprocess. Vår teoretiska referensram består av följande teorier: agentteorin, styrelsebeteende, resursberoendeteorin, styrning genom olika typer av ägandeskap samt teori som belyser begreppen innovation och strategi. LÄS MER