Sökning: "Simon Carlhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Carlhammar.

  1. 1. Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Simon Carlhammar; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. LÄS MER