Sökning: "Simon Chen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Chen.

  1. 1. Tillämpbarheten av Learning Backtracking Search Optimization Algoritmen vid Lösning av Sudoku-problemet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Simon Sävhammar; [2017]
    Nyckelord :Evolutionary Algorithm; Sudoku; Optimization Problems; Evolutionär Algoritm; Sudoku; Optimeringsproblem;

    Sammanfattning : Den här rapporten undersöker egenskaper hos en algoritm som är baserad på Learning Backtracking Search Optimization Algorithm (LBSA) som introducerades av Chen et. al. (2017). LÄS MER