Sökning: "Simon Ernedal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Ernedal.

  1. 1. Konflikt och konflikthantering - Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sofie Persson; Simon Ernedal; [2021]
    Nyckelord :conflicts; conflict management; workplace; case study; konflikt; konflikthantering; arbetsplats; fallstudie; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av utmaningar och konflikter. LÄS MER