Sökning: "Simon Franzén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Simon Franzén.

 1. 1. Realtidsuppdaterad dashboard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Robin Andersson; Simon Franzén; [2017]
  Nyckelord :angular2; typescript; signalr; informationoverload; realtime updated; dashboard; angular2; typescript; signalr; informationsöverbelastning; realtidsuppdaterad; anslagstavla;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer täcka utvecklingen av en Realtidsuppdaterad Dashboardför Flex Applications. Dashboarden kan ses som en interaktiv anslagstavla,ochär en ny moduli Flex Applications befintliga personaladministrationssystem. LÄS MER

 2. 2. Bruket av accounts i finansiell kommunikation – En (Vatten)fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Cewers; Philip Franzén; Sebastian Sterner; [2016]
  Nyckelord :Finansiell kommunikation; legitimitetsteori; accounts; Vattenfall; Nuon.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för hur användandet av accounts i finansiell kommunikation är en del av ett företags krishantering. Vi har valt att studera Vattenfall under åren 2012-2015, den period då nedskrivningarna av Nuon ägde rum och fick stor medial uppmärksamhet. LÄS MER

 3. 3. Further development of work samples for pump control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

  Författare :Johan Franzen; Simon Schweidenbach; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IKG Östra Sverige AB var i behov av ett arbetsprov som nyanställda ska genom gå när de söker anställning hos IKG. Anställningsprovet togs fram för att testa de nyanställdas kunskaper i elteknik och styrteknik. Anställningsprovet gick ut på att nivåreglera en tank utifrån en funktionslista. LÄS MER

 4. 4. Boyd vid Meuse : En studie av beslutsprocesser i den tyska och franska armén under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Simon Franzén; [2010]
  Nyckelord :OODA; Beslutsprocess; Frankrikes fall;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera Tysklands anfall mot Frankrike år 1940 och närmre bestämt vad som hände vid floden Meuse mellan den 12 – 14 maj utifrån ett beslutsfattande perspektiv. För att kunna uppnå syftet valdes först en beslutsfattningsteori, OODA – loopen, som låg till grunden för bildandet av ett analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Goodwill : Granskningsproblematik?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Simon Nuay; Peter Franzen; [2010]
  Nyckelord :goodwill; revisorer; granskning; goodwillnedskrivning; goodwillprövning;

  Sammanfattning : År 2002 antogs en förordning inom EU innebärande att alla börsnoterade bolag i medlemsländerna från och med 1 januari 2005 måste upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS. Antagandet av förordningen har inneburit en förändring av hanteringen av goodwill för svenska börsnoterade företag. LÄS MER