Sökning: "Simon Georgson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Georgson.

  1. 1. En inkluderande medborgardialog : ”Jag tror det är jätteviktigt att vi som faktiskt jobbar på kommunen går utanför våra traditionella forum.”

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

    Författare :Albin Reinhardt; Simon Georgson; [2021]
    Nyckelord :Citizen dialogue; Consultation; Consultation report; Equal; Inclusive; Medborgardialog; Samråd; Samrådsredogörelse; Jämlik; Inkluderande;

    Sammanfattning : I Sverige utgör medborgardialog ett obligatoriskt moment i den svenska samhällsplaneringen genom samråd. Dock har tidigare forskning visat att det obligatoriska samrådsmomentet inte är tillräckligt för att skapa ett medborgardeltagande som är jämlikt och representativt. LÄS MER