Sökning: "Simon Henriks"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Henriks.

  1. 1. På liv och död - En studie om studenters attityd gentemot betalväggar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Henriks; [2015]
    Nyckelord :papperstidning; betalvägg; attityd;

    Sammanfattning : Tidningsbranschen är i dagsläget under stor press. Färre väljer att läsa nyheter i papperstidningsformat samtidigt som annonsmarknaden minskar. För att minska intäktsbortfallet väljer en del tidningar att införa betalväggar. LÄS MER