Sökning: "Simon Köhler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Köhler.

  1. 1. Sambandet mellan hållbarhetsredovisningens omfattning och företags hållbarhetsutveckling : En studie av svenska privatägda företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Simon Fryk; Daniel Köhler; [2016]
    Nyckelord :Sustainability; sustainability reporting; sustainable development; environment; relation.; Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; miljö.;

    Sammanfattning : Title: Linking the Intent of Sustainability Reports to Sustainable Development. Purpose: The purpose of this study is to examine the link between the extent of sustainability reporting and sustainable development among Swedish companies. LÄS MER