Sökning: "Simon Karlin Björk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Karlin Björk.

 1. 1. Försvunna å- och sjönamn i Roslagen : Hydronymisk rekonstruktion på grundval av tre undersökta ortnamn i Norrtälje kommun

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Karlin Björk; [2015]
  Nyckelord :Namnforskning; hydronymi; hydronymisk rekonstruktion; primär namnbildning; sekundär namnbildning; ortnamnsetymologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Allitteration med s- i rímur före 1550

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Karlin Björk; [2013]
  Nyckelord :allitteration; snyltljudsallitteration; sonoritetslågpunkt; konsonantinskott; poetiskt språk;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats undersöks bruket av allitteration med s- i isländska rímur före 1550 utifrån ett material som består av 42263 versrader från 31 verk diktade under perioden 1350–1550. Syftet är att bidra till kartläggningen av ríma-språket samt att diskutera hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning som visar att reglerna för hur man allittererar med s- förändras under 1300-talets mitt när sn och sl bryter sig ut ur den större allitterationsklassen s-allitteration på grund av konsonantinskottet [t] och används som egna allitterationsklasser eller i allitteration med st (snyltljudsallitteration) genom att den inskjutna konsonanten ingår i allitterationen. LÄS MER