Sökning: "Simon Lindahl-Valdenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Lindahl-Valdenström.

  1. 1. Effekten av lönesystem och ålder på intern respektive extern arbetsmotivation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Hannes Klevebrant; Simon Lindahl-Valdenström; [2015]
    Nyckelord :Arbetsmotivation; WEIMS; Self-determination theory; lönesystem;

    Sammanfattning : The effect of the salary system and age on the internal and external motivationThe purpose of the study was to examine how a fixed salary with commission and only a fixed salary, and age affect the internal and external work motivation of sellers. This was studied by a questionnaire and participants were sellers in the call center industry in Sweden. LÄS MER