Sökning: "Simon Lindskoug"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Lindskoug.

  1. 1. Musikrättigheter och musikbranschens avtal - särskilt om oskälighet och tolkning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Simon Lindskoug; [2014]
    Nyckelord :Immaterialrätt; förmögenhetsrätt; musikrättigheter; musikavtal; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Copyright is a unique right that can contain significant moral and economic values for the authors and performers within the music business. For this reason, vast international collaborations and comprehensive national legislation has led to that these actors works and performances are well protected. LÄS MER