Sökning: "Simon Lodén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Lodén.

  1. 1. Instagram och svensk politik

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Simon Lodén; Elin Nordin; [2018]
    Nyckelord :Instagram; sociala medier; politiska partier; användare av Instagram; svenska riksdagspartier; social media; users of Instagram; Swedish parliamentary parties;

    Sammanfattning : Denna studie berör medieplattformen Instagram och hur den används inom svensk politik. Syftet med studien är att undersöka hur Instagram påverkar svenska riksdagspartiers arbete och hur arbetet kan anpassas till användarna av Instagram. LÄS MER