Sökning: "Simon Madeling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Madeling.

 1. 1. Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; Simon Madeling; Jacob Littorin; [2009]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Knowledge Management; Change Management; Teknologiimplementering; Strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. LÄS MER

 2. 2. FÖR ÄNDRINGENS SKULL - en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Madeling; Stefan Olsson; Henrik Möller; [2009]
  Nyckelord :Ledarskap; Organisationskultur; Strategi; Kommunikation; Change Management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: FÖR ÄNDRINGENS SKULL – en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring. Seminariedatum: 2009-06-03. Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, Strategi, 15 HP. Författare: Simon Madeling, Henrik Möller & Stefan Olsson. LÄS MER