Sökning: "Simon Nordström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Nordström.

 1. 1. Kultivering av filamentösa svampar på lipider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Nordström; [2021]
  Nyckelord :Filamentous fungi; Biomass; Lipids; Cultivation;

  Sammanfattning : Filamentösa svampar används inom många biotekniska områden. Svamparnas biomassa kan användas till föda eller djurfoder, medan biprodukter som svampar producerar kan användas inom områden som industri samt medicin. LÄS MER

 2. 2. Steget vidare - En studie om ungdomars framtidssyn utifrån ett lokalt projekt för att motverka studieavbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pia Nordström; Simon Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Steget vidare; Ungdomar; Gymnasieskolan; Careership; Avhopp; Avbrott;

  Sammanfattning : Enligt mätningar (2012) fullföljer ca 25 % av Sveriges ungdomar i gymnasieskolan inte sina studier. Samtidigt ökar kraven på utbildning för att få arbete och undvika utanförskap. Tidigare forskning visar på att det saknas strategier och åtgärdsprogram för elever som avbryter skolan eller har hög frånvaro en längre tid. LÄS MER

 3. 3. Mål och resultatstyrning : En väg till en professionalisering eller deprofessionalisering av läraryrket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Lundberg; Håkan Nordström; [2013]
  Nyckelord :Deprofessionalisering; implementering; mål- och resultatstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svenska aktiefonder : En kvantitativ studie av sambandet mellan en fonds avgifter och avkastning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Henrik Sparreus; Simon Nordström; [2008]
  Nyckelord :aktiefonder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att spara i fonder är populärt i Sverige. Hela 94 % av den svenska befolkningen i åldrarna 18-74 år sparar i fonder. År 2007 uppgick nettosparandet i fonder till ca 85,5 miljarder kronor jämfört med ca 15,4 miljarder kronor år 1996. LÄS MER