Sökning: "Simon Norell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Norell.

 1. 1. Kommunikationens effekt vid en förändringsprocess : En retorisk studie i omorganisationens inledningsfas

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karl Norell; Simon Olsson; [2022]
  Nyckelord :Omorganisation; retoriska medel; retorisk analys; in-group; push-back; förändringsprocess; brådskande känsla; internkommunikation;

  Sammanfattning : Reorganizations in the private sector must occur intermittently for a company to adopt to its market climate. The thesis focuses on the initial part of the reorganization. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Emil Norell; Simon Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Experiences; Nurse; Patient care; Covid-19; Erfarenheter; Sjuksköterska; Patientvård;

  Sammanfattning : Background: SARS-coronavirus-2 is the virus that was discovered in december, 2019. Covid-19 gave rise to diffuse symptoms and continuously changing routines and guidelines have posed a challenge for health care. The nurse is responsible for helping patients maintain, gain or improve their own health and well-being. LÄS MER

 3. 3. Network Optimization for a New Cryptocurrency

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Daniel Fredén; Simon Norell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the current cryptocurrencies has failed to reach the level of normality of standard fiat currencies and banking systems there exist a need for a new cryptocurrency if this shall ever be the case. This project will be a part of creating and designing such a cryptocurrency that hope to compete with the fiat currencies of our time. LÄS MER

 4. 4. Tyst yrkeskunnande på Negotium : - En kvalitativ fallstudie av ett konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Persson; Stefan Norell; [2015]
  Nyckelord :tacit knowledge; tacit knowing; knowledge sharing; knowledge management; situated learning; tyst kunskap; tyst yrkeskunnande; kunskapsdelning; knowledge management; situerat lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att inom fältet knowledge management, samt ur ett situerat lärandeperspektiv, skapa en ökad förståelse för hur medarbetares tysta yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras i organisationen. För att möjliggöra undersökandet av detta syfte har tre frågeställningar definierats;I vilka situationer synliggörs tyst yrkeskunnande?Hur delas tyst yrkeskunnande?Vilken roll spelar organisationskulturen för delande av tyst yrkeskunnande?Det empiriska materialet har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer på det undersökta fallföretaget. LÄS MER