Sökning: "Simon Rådström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Rådström.

  1. 1. Det delade svenskämnet : En komparativ kvalitativ analys av hur svenskämnet framställs i läromedel

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Simon Rådström; Malin Wallberg Brage; [2021]
    Nyckelord :Svenskämnet; läromedelsanalys; svenskämnessyn; gymnasiet; Svenska 1; legitimering av litteratur; kulturarv; färdighet; ämnesuppfattningar; ämnessyn;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur svenskämnet framställs i två läromedel för Svenska 1. Frågeställningarna som undersöks och besvaras är hur svenskämnet framställs i läromedel och huruvida en samstämmighet mellan dessa råder. LÄS MER