Sökning: "Simon Sabo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Sabo.

  1. 1. "Tomrummet, det finns inte kvar. Det är fullt nu" : En kvalitativ studie om att bryta sitt missbruk och upplevelsen av drogfrihet.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jeårg Lindqvist; Simon Sabo; [2014]
    Nyckelord :Tillfrisknande; drogfrihet; missbruk.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en ökad kunskap om hur det är att leva i missbruk och vad det är som gör att missbrukaren vill bli drogfri. Vidare vill uppsatsen undersöka och skapa en förståelse för vad det är som hjälper missbrukarna att förbli drogfria. LÄS MER