Sökning: "Simon Stockhem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Stockhem.

  1. 1. ISO 9001:2015 i en produktion under uppbyggnad

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Mattias Börjesson; Simon Stockhem; [2020]
    Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Ständiga förbättringar; Revision;

    Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt har handlat om en systemrevision på en ny fabrik som tillverkar och säljer en specifik produkt. Revisionsarbetet utfördes för att identifiera ett nuläge för den verksamhet företaget bedriver idag och sedan jämföra nuläget mot de krav och rekommendationer som finns uträttade inom standarden ISO 9001:2015. LÄS MER