Sökning: "Simon Thellsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Thellsson.

  1. 1. "Det enda konstanta är förändring" : En studie som undersöker det beslutsunderlag som ligger till grund för strategiska förändringar, samt vilken roll ekonomistyrningen har vid dessa beslut

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Ebba Olson; Simon Thellsson; [2017]
    Nyckelord :Strategic change; corporate strategy; management control; management accounting; Strategiska beslut; affärsstrategi; ekonomistyrning; strategisk förändring;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företags konkurrenskraft och överlevnadsförmåga hänger i mångt och mycket ihop med hur väl de kan förändra sig. Som ett verktyg för att hantera en föränderlig omvärld behöver företag därmed kunna förändra sin strategi, både på övergripande och detaljnivå. LÄS MER