Sökning: "Simon Viklund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Viklund.

 1. 1. Infiltrationsbassängers kapacitet och  kontroll med avseende på  infiltrationsmängd och igensättningar : En jämförelse av plan och sluttande sandbotten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; Isak Spett; Adam Svanberg; Frida Thelander; Simon Viklund; Veronika Widengren; Sandra Zaff; [2019]
  Nyckelord :infiltrationsbassänger; konstgjord grundvattenbildning; konstgjort grundvatten; bassängbotten; dricksvattenproduktion; igensättningar;

  Sammanfattning : För att framställa konstgjort grundvatten används idag infiltrationsbassänger som främsta metod i Sverige. Ytvatten pumpas upp till bassänger med sandfilter i botten där vattnet kan infiltrera för att sedan spridas och vidare filtreras genom underliggande rullstensås för att slutligen fylla på grundvattenmagasinet. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring : En framtagen metod för att främja samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Viklund; Nikola Grujovic; [2017]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; workshop; PDCA; The Toyota Way; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Sverige har sett en stor ökning av nyproducerade bostäder de senaste åren och byggbranschen har haft stor framgång. Med den kraftiga ökningen ställs nya krav på byggbolagen. Byggprocessen förkortas och effektiviseras med metoder som industriellt byggande. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Viklund; [2015]
  Nyckelord :tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Sammanfattning : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. LÄS MER

 4. 4. Modeller för skattning av den vertikala fördelningen av biomassan på klena träd i röjningsgallringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johan Hofmann; Simon Viklund; [2013]
  Nyckelord :Biomassafunktioner; biomassafördelning; skogsbränsle; konfliktbestånd; biomassauttag;

  Sammanfattning : I samband med nya mål för energiförbrukningen har behovet av förnyelsebara energislag ökat. Ett sätt att möta detta ökade behov i Sverige är ett ökat uttag av skogsbränsle. Denna ökning skulle till stor del kunna bestå av ökat bränsleuttag i skog med hög stamtäthet och klena träd. LÄS MER