Sökning: "Simon Wennberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Wennberg.

  1. 1. Optimal nätdesign : Utvärdering och jämförelse av nätstrukturer i Stockholms mellanspänningsnät

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

    Författare :Simon Wennberg; [2017]
    Nyckelord :loop structure; ring structure; dual cable structure; reliability; electrical distribution system; smart communication; remote controlled substation; smart secondary substation; ADMS; SAIFI; SAIDI; CAIDI; slingstruktur; dubbelkabelstruktur; tillförlitlighet; distributionsnät; smart kommunikation; fjärrstyrda nätstationer; smarta nätstationer; ADMS; SAIFI; SAIDI; CAIDI;

    Sammanfattning : In today’s society the electric grid has become one of the most important infrastructures and industries as well as other infrastructures, and individuals rely on its functionality. The unavailability of electricity caused by outages is increasingly rare but when it occurs it can have serious consequences. LÄS MER