Sökning: "Simone Löfblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simone Löfblad.

  1. 1. Det transformativa ledarskapet, en självklarhet! Eller? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på ledares inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

    Författare :Simone Löfblad; Madeleine Bringevall; [2019]
    Nyckelord :Transactional Leadership; Transformational Leadership; Psychosocial Work Environment; Situational Leadership; Motivation; Job Satisfaction; Transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; situationsanpassat ledarskap; motivation; arbetstillfredsställelse;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte – Syftet med studien är Att undersöka samband mellan ledarskap och god psykosocial arbetsmiljö hos medarbetare.För att svara på studiens syfte har syftet brutits ned till tre frågeställningar enligt nedan. 1. LÄS MER