Sökning: "Simone Weil"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simone Weil.

 1. 1. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 2. 2. "Båda är vi fördömda - låt oss gå tillsammans!" : Att läsa Brott och straff i en kristen teologisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :George Bandak; [2013]
  Nyckelord :trosuppfattning; trosföreställning; teologi; Gud-är-död-teologi; rysk-ortodox teologi; trosinriktning; förening; mötet; hopp; kluven; tvivel; tro; identitet; övertygelser; identitetsrekonstruktion.;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med min uppsats var att läsa Brott och straff (1866) i en kristen teologisk kontext, där jag ville undersöka om de två trosinriktningarna i romanen förenades eller inte. Jag tog min utgångspunkt i att Raskolnikov gav uttryck för föreställningar inom Gud-är-död-teologin med betoning på Simone Weil och William Hamilton, och att Sonja gav uttryck för föreställningar inom den rysk-ortodoxa teologin. LÄS MER