Sökning: "Simultan tvåspråkighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Simultan tvåspråkighet.

 1. 1. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 2. 2. Bimodal tvåspråkighet hos elever med hörselnedsättning : En multimodal samtalsanalytisk studie av klassrumsinteraktion i två hörselklasser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Sofia Rydén; [2015]
  Nyckelord :Code-blending; bimodalism; hearing loss; code-switching; multimodal conversation analysis; Kodblandning; bimodalism; hörselnedsättning; kodväxling; multimodal samtalsanalys;

  Sammanfattning : Bimodal tvåspråkighet hos personer med hörselnedsättning är ett forskningsområde med begränsad omfattning. Denna studie syftar till att belysa hur bimodal tvåspråkighet kan fungera i en klass för hörselskadade elever, så kallad hörselklass. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med tvåspråkighet i förskolan- goda exempel från en språkavdelning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ann-Catrin Andersson; [2013]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; förskola; tvåspråkighet; språkavdelning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar arbetet kring tvåspråkighet på en språkavdelning för barn i åldern 3-6 år som inte kan svenska innan de börjar. Syftet med studien är att studera hur pedagoger arbetar med andraspråksutveckling och i vilka situationer barnen själva väljer att tala på sitt modersmål respektive andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Simultant flerspråkiga barns narrativa förmågor : Referensdata för svensk-engelsktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Annika Leback; Lisa Nilsson; [2012]
  Nyckelord :simultaneous bilingualism; bilingual first language acquisition; narratives; macrostructure; story grammar; microstructure; narrative comprehension; crosslinguistic influence; speech and language therapy; simultan flerspråkighet; tvåspråkighet; narrativer; makrostruktur; story grammar; mikrostruktur; narrativ förståelse; tvärspråkligt inflytande; logopedi;

  Sammanfattning : Det saknas logopediskt bedömningsmaterial normerat för flerspråkiga barn, och kunskapen om dessa barns typiska tal- och språkutveckling är begränsad hos logopeder i Sverige. Detta leder till över- och underdiagnostisering av språkstörning. Denna studie syftar till att undersöka svensk-engelsktalande barns narrativer (berättelser). LÄS MER

 5. 5. Ordförråd på modersmål hos barn i förskoleklass i Sverige : en jämförelse mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Sabina Alkass Yousef; Hanna Bergström; [2011]
  Nyckelord :Simultan tvåspråkighet; ordförråd; fonologiskt ordflöde;

  Sammanfattning : I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på logopedmottagningar runt om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på barn med flera modersmål eller annat modersmål än svenska. LÄS MER