Sökning: "Sin Asplund"

Visar resultat 21 - 25 av 55 uppsatser innehållade orden Sin Asplund.

 1. 21. Designing technology promoting increased user body awareness: Using Microsoft Kinect V2

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Axtelius; Simon Asplund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates Kinect V2’s ability to be used as a sensor when designing technology with the aim of increasing the body awareness of a user. With a transition to an increasing number of different devices operating close to the user’s body, an interest in this subject has increased alongside it. LÄS MER

 2. 22. Lärares omdöme om och för elevers kunskapsutveckling : En innehållsanalys av skriftliga omdömen i matematik på specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Rudin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen är några av de dokumentationer som skolan är skyldig att upprätta, vars innehåll och språk kan avgöra hur texten uppfattas av de som läser dem. Forskning visar att elevers lärande kan påverkas av hur deras lärare skriver om dem, såväl kunskaps- som språkmässigt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2011). LÄS MER

 3. 23. Intern rörlighet inom kommunal verksamhet : En kvantitativ studie om inställning och förutsättning för intern rörlighet ur arbetstagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Johanna Bjerre; Tina Asplund; [2014]
  Nyckelord :Mobilitet; intern rörlighet; intern arbetsmarknad; personalomsättning; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en personalvetenskaplig uppsats som har till syfte att undersöka den anställdes förutsättningar och inställning till den interna rörligheten inom kommunal verksamhet.Tidigare forskning inom området har huvudsakligen gjorts ur ett kvalitativt perspektiv och därför vill vi komplettera med en kvantitativ ansats där arbetstagaren står i fokus. LÄS MER

 4. 24. Idrottsprestationers påverkan av anspänning, oro och stress och förslag till prestationshöjande tekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Marcus Asplund Fromholz; [2014]
  Nyckelord :Anspänning; oro; stress; idrottsprestationer; prestationshöjande tekniker; neurobiologiska korrelat;

  Sammanfattning : Anspänning, oro och stress är tre begrepp som har studerats länge, vilket har gett upphov till flertalet modeller, teorier och domäner där dessa begrepp har studerats och fortfarande studeras. I denna uppsats så kommer dessa tre begrepp bland annat att redogöras för var för sig med koppling till mätmetoder, idrott och kognitiv neurovetenskap. LÄS MER

 5. 25. Lärande genom lek : Lekens betydelse för lärandet i förskoleklass och årskurs 1-3 utifrån ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Therese Asplund; [2014]
  Nyckelord :Lek; lärande; undervisning; förskoleklass; grundskolans tidiga år;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur lärare i grundskolans tidiga år och förskollärare i förskoleklass ser på begreppen lek och lärande samt i vad mån lärarna ser ett samband mellan lek och lärande.   Undersökningen är en kvalitativ studie som undersöker pedagogers syn på lek och lärande samt hur lärarna använder sig av leken som ett verktyg i undervisningen. LÄS MER