Sökning: "Sin Asplund"

Visar resultat 6 - 10 av 55 uppsatser innehållade orden Sin Asplund.

 1. 6. Behöver vi leka? : En litteraturstudie om lekens betydelse för läs- och skrivinlärning i förskoleklass med svenskämnet i fokus.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Svensson; Jennie Asplund; [2019]
  Nyckelord :Lek; literacy; förskoleklass; lärarperspektiv; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning lyfter fram om lekens betydelse för barns läs –och skrivutveckling. I studien behandlas följande frågeställningar: Vilka möjligheter skapar leken för barns literacyutveckling? Hur förhåller sig lärare till lekens betydelse i undervisningen? Undersökningsmaterialet som använts i litteraturstudien består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och en licentiatuppsats som både är internationella och nationella publikationer. LÄS MER

 2. 7. Inställning till anställning : En kvalitativ intervjustudie om nyanställdas upplevelse av socialisation i en statlig och en privatverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Wisén; Helena Stolt Olsson; [2018]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; new entrants; socialization tactics; Onboarding; organisationssocialisation; introduktion; nyanställd; socialisationsstrategier;

  Sammanfattning : Att börja en ny anställning är en utmaning fylld av känslor såsom förväntan ochglädje, men också av osäkerhet och stress. Beroende på bemötande från chef ochkollegor samt hur organisationen arbetar med introduktionsprocessen, påverkas den nyanställdes möjlighet till organisatorisk socialisation. LÄS MER

 3. 8. Kunskapsintressen och kunskapemfaser i textböcker i NO för mellanstadiet : En kvalitativ innehållsanalys av hur ämnesområdet materiens uppbyggnad framställs i textböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Andersson; Anton Asplund; [2018]
  Nyckelord :Textböcker; kunskapsintressen; kunskapsemfaser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka syften som synliggörs i framställningen av ämnesområdet materiens uppbyggnad i textböcker i de naturorienterade ämnena för mellanstadiet. Att lärare tänker på hur de framställer ett kunskapsinnehåll är viktigt och bör synliggöras för eleverna, men är ändå något som kanske inte prioriteras. LÄS MER

 4. 9. Typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Asplund Hanna; [2018]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self care; empowerment; experiences; nursing.; Typ 2-diabetes; egenvård; empowerment; upplevelser; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en folksjukdom som är utspridd över hela världen och förutses bli allt mer förkommande. Sjukdomen och dess komplikationer innebär en livsstilsförändring för de som drabbas men även en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 5. 10. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER