Sökning: "Sin Falk"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Sin Falk.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med en abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Falk; Caroline Lowén; [2020]
  Nyckelord :Abortion; experience; literature review; nursing; women; Abort; kvinnor; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt genomfördes ungefär 56 miljoner aborter år 2014 och i Sverige genomförs årligen omkring 35–38000 aborter. Det finns olika anledningar till att kvinnorna väljer att avbryta sina graviditeter. LÄS MER

 3. 3. Livslång karriär till sjöss : En studie om motivation, livsval och vad som lockar den unga sjömannen att stanna inom yrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Louise Falk; Sanne Joosten; [2020]
  Nyckelord :Maritime sector; generations; nautical officer; defection; retain; well-being; career; go ashore; shipping; Sjöfartssektorn; generationer; sjöbefäl; avhopp; behålla; trivsel; karriär; gå iland; sjöfart;

  Sammanfattning : Det finns studier som visar att sjöfarten har svårt att bibehålla unga sjöfarare inom sjömansbranschen. Forskning visar att yngre sjömän har en större tendens att avbryta sin karriär till sjöss och är mer receptiva för erbjudande från landbaserade arbetsplatser än de äldre sjömännen. LÄS MER

 4. 4. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER

 5. 5. Att leva med typ 2-diabetes efter grupputbildning : Patientens upplevelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Engebring; Fanny Falk; [2019]
  Nyckelord :typ 2-diabetes; grupputbildning; patienter; upplevelser; diabetesvård; hälsa;

  Sammanfattning : Typ 2-diabetes är ett globalt folkhälsoproblem som ökar. Patienten har en central roll i sin diabetesbehandling och en god egenvård minskar risken för långsiktiga komplikationer. LÄS MER