Sökning: "Sin Fridh"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Sin Fridh.

 1. 1. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 2. 2. Social hänsyn - En studie om hur socialpolitiska mål översätts till sociala krav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Vernby; Helena Fridh; [2019-03-19]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Social hänsyn; Socialpolitiska mål; Sysselsättning; Översättning; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling kan utgöra ett kraftfullt redskap för att uppnå socialpolitiska mål, såsom ökad sysselsättning bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, genom att social hänsyn beaktas vid offentliga upphandlingar. Forskningslitteraturen och myndigheters kunskap inom området är dock bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Att avsluta ventilatorsbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros : en kvalitativ intervjustudie som beskriver sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Fridh; Sofia Persson; [2019]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Ventilator treatment; Life support treatment; Nurse; Experience; Amyotrofisk lateralskleros; Ventilatorbehandling; Livsuppehållande behandling; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitet för personer med livshotande kronisk sjukdom och dess närstående. De fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på är symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. LÄS MER

 4. 4. Erfarna lågstadielärares tankar om att undervisa i läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Belma Sabanovic; Jenny Fridh; [2019]
  Nyckelord :avkodning; förkunskaper; läsflyt; läsförståelse; läsförståelsestrategier; lässtrategier; undervisning;

  Sammanfattning : Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar sett att undervisning i läsförståelsebedrivs på olika sätt, vilket gjort att vi kommit att fundera kring vad som påverkarundervisningssätt. Syftet med studien är att sätta oss in i och ta reda på hur erfarna lärarearbetar med läsförståelse, vilken/vilka metoder de använder samt vilka hinder ochmöjligheter man som lärare kan tänkas möta vid undervisning i läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Inte bara ett inkluderande : En kvalitativ studie av transpersoners representation i modekampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Madeleine Hansson; [2019]
  Nyckelord :transperson; transsexuell; transgender; trans; transsexualism; hbtq; representation; gestaltning; framställning; inkludering; minoritetsgrupp; medier; modereklam; modekampanj;

  Sammanfattning : Under året 2015 lanserades det två modekampanjer i Sverige som fick stor medialuppmärksamhet. Först ut var Åhléns med sin modekampanj Vårmod, kollektionen lanserades under våren 2015, frontfiguren för denna lansering var modellen och transpersonen Lea T. LÄS MER