Sökning: "Sin Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Sin Hansen.

 1. 1. Engelskundervisning – med eller utan stöd av förstaspråket? : En fokusgruppsintervjustudie om elevers uppfattningar om och upplevelser av användning av svenska språket i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Axel Perfekt; Leo Tage-Hansen; [2022]
  Nyckelord :middle school pupils; primary school; english education; First Language; Target Language; foreign language anxiety; FLA; proficiency; mellanstadieelever; grundskola; engelskundervisning; förstaspråk; målspråk; foreign language anxiety; FLA; oro; behärskning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur elever i årskurs 4 och 5 i den svenska grundskolan upplever användandet av svenska i undervisningen av engelska, samt hur användandet av svenska relaterar till eventuell foreign language anxietyhos eleverna. De forskningsfrågor som har besvarats är: 1) Hur upplever elever användandet av svenska i engelskundervisningen, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket? samt 2) Hur relaterar användandet av svenska i engelskundervisningen till elevernas foreign language anxiety, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket?Empiriskt material samlades in genom fokusgruppsintervjuer med 18 elever i årskurs 4 och 5. LÄS MER

 2. 2. Binuclear zinc transcription factors and the regulation of patulin biosynthesis in the filamentous Ascomycete Penicillium expansum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Robert Hansen Jagrelius; [2021]
  Nyckelord :secondary fungal metabolism; penicillium expansum; patulin; binuclear zinc transcription factors; dimerization; deepcoil; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigated the regulation of patulin production in Penicillium expansum in relation to fungal global regulators as well as the cluster-specific binuclear zinc transcription factor (BZTF) patL in silico. It also explored the state of BZTF research in filamentous ascomycetes fungi, and questioned if results in Saccharomyces cerevisiae can be freely translated to other taxonomic groups. LÄS MER

 3. 3. Intervallträning hos unga manliga elitsatsande fotbollsspelare – en jämförelse av puls, upplevd ansträngning och upplevd lustfylldhet vid löpintervaller och smålagsspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Ludvig Sandahl; Johan Hansen Ölmedal; [2021]
  Nyckelord :fotboll; konditionsträning; lustfylldhet; barn- och ungdomsidrott; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smålagsspel (SLS) har på senare år kommit att till stor del ersätta renodlade löpintervaller för många elitsatsande ungdomsfotbollslag. Kombinationen av högintensivt arbete och fotbollsspecifika inslag har i studier visats erbjuda ett konditionsmässigt likvärdigt men mer fotbollsspecifikt träningsupplägg jämfört med ett upplägg präglat av löpträning utan boll. LÄS MER

 4. 4. “Var går gränsen?” : En kvalitativ studie om pedagogers tankar kring anmälningsplikten när barn far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Nilsson; Josefine Hansen; [2021]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; barn som far illa; barnperspektiv; formellt förhållningssätt; handlingsutrymme; resonerande förhållningssätt; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer öka förståelsen kring pedagogers tankar gällande anmälningsplikt vid oro om att barn far illa. I bakgrund och begreppsdefinitioner tydliggörs vad begreppet barn som far illa innebär. LÄS MER

 5. 5. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Hansen; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; canine cognitive dysfunction; djurmodell; humana sjukdomar; hund; jämförande forskning; terapihundar;

  Sammanfattning : Idag finns nästan 800 ärftliga sjukdomar som drabbar hundar. För majoriteten av dessa finns liknande humana sjukdomar vilket gör komparativa studier mellan hund och människa intressanta. LÄS MER