Sökning: "Sin Krohn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sin Krohn.

 1. 1. Folkmusik i grundskolan - en kartläggning av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Rasmus Krohn; [2017]
  Nyckelord :Svensk folkmusik; Kartläggning av undervisning; Svensk folkmusik undervisning i grundskolan; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Swedisk folkmusic; Survey of teaching; Swedish folkmusic education in elementary school; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Detta arbete kartlägger hur musiklärare undervisar i svensk folkmusik i grundskolan. I kapitlet om tidigare forskning berörs begreppet folkmusik samt folkmusikens historia och hur den ser ut idag, där ryms också ett avsnitt om genrens repertoar. Metoderna för undersökningen består av en kvantitativ enkät samt en fördjupande intervju. LÄS MER

 2. 2. Anbudsstrategi vid offentlig upphandling : Beslutsmodell vid analys av anbud och prissättning hos Permobil AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Lisa Krohn; Julia Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Decision model; public procurement; bidding prices; comparison prices; decision maker; decision matrix; decision tree; lognormal distribution; expected monetary value; Anbudsstrategi; beslutsmodell; offentlig upphandling; anbudspris; jämförelsepris; beslutsfattare; beslutsmatris; beslutsträd; lognormal fördelning; förväntat monetärt värde;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om det är möjligt att tillämpa en beslutsmodell för att lösa ett problem avseende anbudsstrategi vid offentlig upphandling. När ett företag har en kund som omfattas av lagen om offentlig upphandling gäller särskilda regler vid upphandlingar. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka patientens delaktighet i omvårdnaden : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Törner; Emelie Krohn; [2014]
  Nyckelord :Delaktighet; Empowerment; Omvårdnad; Patient inom slutenvård; Rapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som kan påverka patientens delaktighet i sin omvårdnad ur ett patientperspektiv. Syftet var även att beskriva de valda artiklarnas urvalsmetod.  Metod: Litteraturstudien har en deskriptiv design. LÄS MER

 4. 4. Hinder och möjligheter med jobbcoachning : utifrån jobbcoachers och arbetssökandes syn på insatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Johan Krohn; Linnea Haglund; [2013]
  Nyckelord :job coaching; unemployment; coaching; qualitative study; interview; expectations; areas within job coaching; jobbcoachning; arbetslöshet; coachning; kvalitativ studie; intervju; förväntningar; jobbcoachningens delområden;

  Sammanfattning : Abstract This qualitative interview study focuses on job coaching by examining what thoughts, views and opinions the involved parties, such as job applicants and job coaches, have of the contribution. The aim is to highlight the obstacles and opportunities by examining the expectations that exist from both parties as well as how to look at job coaching and its different areas. LÄS MER