Sökning: "Sin Lundblad"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sin Lundblad.

 1. 1. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anette Lundblad; Minna Kantola; [2020]
  Nyckelord :Chronic Fatigue Syndrome; Myalgic Encephalomyelitis; Occupational Therapy; Occupational Therapy interventions; Occupational balance; Rehabilitating;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och kartlägga arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans. Metod: För att besvara syftet så utfördes en litteraturöversikt som inkluderar kvalitativa studier, kvantitativa studier och litteraturstudier, totalt åtta studier. LÄS MER

 3. 3. 2019 års CFC-regler - En granskning av den svenska implementeringen av ATA-direktivets CFC-regler och kritiken mot denna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; CFC-regler; ATA-direktivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CFC-regler innebär att ägare med tillräckligt innehav i eller kontroll över lågbeskattade utländska bolag i vissa fall själva kan bli beskattade för ett sådant bolags inkomster. CFC-regler förhindrar att vinster inom koncerner flyttas till bolag i lågskattestater kontrollerade av koncernen med följden att skatteeffekten minskar för koncernen som helhet. LÄS MER

 4. 4. Estimation of flowering potential and growth pattern on everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Favori

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Josefine Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Strawberry; everbearing; morphological description; flower mapping; thermophotoperiod; yield; growth; development; yield prognosis;

  Sammanfattning : Flower mapping is a morphological mapping method that can be used in strawberry (Fragaria x ananassa) plant production to get an insight of the status, numbers and the developmental stages of flower buds. It is commonly used by nurseries in order to evaluate plant management techniques to achieve enhanced yield potential over time. LÄS MER

 5. 5. Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elina Andersson; Johanna Lundblad; [2018]
  Nyckelord :allmän plats; bygglov; detaljplan; enskilt huvudmannaskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. LÄS MER