Sökning: "Sin Lundblad"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Sin Lundblad.

 1. 1. Att vårda med fingertoppskänsla : Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inför och under anestesi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ylva Hällkvist; Torbjörn Lundblad; [2019]
  Nyckelord :qualitative; nurse-patient relations; caring; advocacy; kvalitativ; sjuksköterska-patientrelationer; omvårdnad; företräda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla patienter är oroliga inför anestesi då de förlorar kontrollen över sin kropp. De önskar ha en bra kontakt med anestesisjuksköterskan för att kunna förmedla sina behov. Informationsbehovet är dock olika för alla patienter, vissa vill veta allt medan andra vill få sparsamt med information. LÄS MER

 2. 2. Ur ett kvinnligt perspektiv : En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om sitt ledarskap och skillnaden mellan dessa i kvinno- respektive mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Wikberg; Amanda Lundblad; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnodominerad; mansdominerad; transformell; transaktionell;

  Sammanfattning : Ledarskap är en avgörande faktor för huruvida en organisation är framgångsrik eller inte. Historiskt har män dominerat på arbetsmarknaden vilket inneburit att ledarskapsforskningen till stor del haft män i chefsposition i fokus. LÄS MER

 3. 3. Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elina Andersson; Johanna Lundblad; [2018]
  Nyckelord :allmän plats; bygglov; detaljplan; enskilt huvudmannaskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. LÄS MER

 4. 4. "Jag har Baby blues" : En litteraturöversikt rörande kvinnors upplevelser av postpartum depression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Melina Lilja; Jennifer Lundblad; [2018]
  Nyckelord :Postpartum depression; Experiences; nursing; Postpartum depression; Upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Postpartum depression (PPD) är ett tillstånd som kan uppkomma hos nyblivna mödrar, där mer än en av tio kvinnor drabbas. Olika typer av symtom kan uppstå som exempelvis skuldkänslor i sin föräldrarroll, sänkt stämningsläge och en känsla av hopplöshet inför sin livssituation. LÄS MER

 5. 5. Analys av KING SEAWAYS processer från check-in till lastning med förbättringsförslag : En fallstudie hos DFDS

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Caroline Lundblad; [2017]
  Nyckelord :customer satisfaction; Lean; optimizing; processes; quality; queue analysis; turnaround; shipping; utilization; Lean; kapacitetsutnyttjande; kundnöjdhet; kvalitet; kö-analys; optimering; processtyrning; resurseffektivisering; sjöfart; vändningsprocess;

  Sammanfattning : En viktig del av passagerartillfredsställelsen utgörs av hur smidiga köpprocesserna är. I denna studie analyseras delprocesser hos KING SEAWAYS med mål om att skapa ett optimerat förbättringsförslag till de studerade processerna. LÄS MER