Sökning: "Sin Vestin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sin Vestin.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Andersson; Jenny Vestin; [2018]
  Nyckelord :Adults; depression; depressive symptoms; elderly; exercise; literature review; physical activity; Depression; depressiva symtom; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; träning; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är cirka 350 miljoner människor i världen drabbade av depression. World Health Organization spår att depression kommer vara det ledande folkhälsoproblemet i världen år 2030. Depressiva symtom utgör grunden för depression och kan vara till exempel sömnstörningar, skuldkänslor samt aptitlöshet. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan utveckling i WordPress och intern utveckling : En fallstudie med jämförelse av fem kriterier: dokumentation, säkerhet, kodkvalitet, utvecklingstid och skillnad i kodstorlek

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Vestin; [2018]
  Nyckelord :WordPress; intern utveckling; systemutveckling; dokumentation; säkerhet; kodkvalitet; utvecklingstid; skillnad i kodstorlek; jämförelse;

  Sammanfattning : Valet mellan att utveckla ett system eller att köpa ett komplett är inte det lättaste för många organisationer. CriseIT har efterfrågat nya funktioner till sin övningsplattform som är byggd i WordPress. Ett problem inom systemutveckling är att utvecklarna väljer en utvecklingsmetod där alla av kundens krav inte kan realiseras. LÄS MER

 3. 3. Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Vestin; Chien Le; [2018]
  Nyckelord :Banks; sustainability; transaction costs; asymmetric information; opportunistic behaviour.; Banker; hållbarhet; transaktionskostnader; asymmetrisk information; opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna med ögat : pedagogens roll i det kommunikativa samspelet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anja Vestin; [2014]
  Nyckelord :Kommunikation; språk; förverbal fas; förskola; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka kommunikativt samspel i förskolan mellan de yngsta barnen (1-2 år) och pedagoger. Genom detta vill jag uppmärksamma pedagogens roll i barns kommunikationsutveckling. För att besvara syftet har min studie utgått från följande forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Att belysa vuxna patienters upplevelse av sjuksköterskors omvårdnad vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mona Carlsson; Carina Vestin; [2014]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; omvårdnad; sjuksköterska; sjuksköterska-patient relation; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion/bakgrund: År 2013 fanns det enligt World Health Organisation (WHO, 2013) 347 miljoner människor i världen som hade av någon form av diabetes. 353 000 vuxna personer med diabetes fanns år 2012 registrerade Sverige via Nationella diabetesregistret. LÄS MER