Sökning: "Sin Wallström"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Sin Wallström.

 1. 1. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 2. 2. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att handleda studenter har de senaste åren fått ett ökat fokus med anledning av par-handledningsmodellens införande. Som pedagogisk modell utgör par-handledning en värdefull möjlighet att utveckla studentens lärande och självständighet som förberedelse inför ett livslångt lärande. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker om att snurra ute...Det känns skönt i mitt hjärta" : En kvalitativ studie om barns perspektiv och barnperspektiv på utomhusvistelsen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Micaela Näslund; Karin Wallström; [2021]
  Nyckelord :Childrens perspective; childperspective; preschool; naturepreschool; outdoor; conversations with children.; Barns perspektiv; barnperspektiv; förskola; naturförskola; utomhusvistelse; samtal med barn.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få kunskap om hur barn upplever och förhåller sig till utomhusvistelse i en naturförskola respektive förskola utan specifik inriktning. Detta har utformats med stöd av följande frågeställningar: Hur upplever barnen i respektive förskola utomhusvistelsen? Hur leker barnen i respektive förskola i samband med deras utomhusvistelse? Studien har tagit sin utgångspunkt ur två kvalitativa metoder, nämligen fokusgruppintervjuer och strukturerade observationer med stöd av observationsscheman. LÄS MER

 4. 4. Utvecklares upplevelse av övergång till testdriven utveckling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Caroline Blomgren; Rebecca Wallström; [2021]
  Nyckelord :test-driven development; TDD; experiences; change management; testdriven utveckling; TDD; införande av nytt arbetssätt; upplevelser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att utforska hur utvecklare upplever en övergång från iterativ test-sist-utveckling till testdriven utveckling. I studien refereras testdriven utveckling till som TDD, en förkortning som kommer av engelskans test-driven development. TDD är en iterativ och testfokuserad systemutvecklingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av kontakten med vården bland patienter med Ehlers-Danlos syndrom – En kvalitativ intervjustudie

  L3-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Johan Wallström; Love Stalfors; [2021]
  Nyckelord :Patientupplevelser; vårdkvalitet; vårdkontakt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) is a hereditary disease that affects the connective tissue of the body. Common symptoms include stretchy and frail skin, hypermobility, joint pain and chronic fatigue, although the disease is associated with many more symptoms. Because of this, the disease often remains un- or misdiagnosed. LÄS MER