Sökning: "Sinem Kaya"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sinem Kaya.

  1. 1. Kriminalitet : En studie om faktorer som orsakar ett kriminellt liv bland unga män

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Sinem Kaya; Sliva Ali; [2012]
    Nyckelord :Criminal; youth; crime; friendships; divergence; Kriminell; ungdom; brott; vänskapsrelationer; avvikelse;

    Sammanfattning : Criminality is a very normal problem that occurs between youths within today’s society. In this study we will be accentuating and therefore be focusing on how young men are living their lives with criminality. In this study we have analyzed the underlying factors for what the causes and reasons are for young men to be part of the criminal life. LÄS MER