Sökning: "Single - Room Isolation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Single - Room Isolation.

 1. 1. Barnsjuksköterskans erfarenhet av familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelningen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Monica Andell; Marika Falkenström; [2019]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; Familjecentrerad vård; Familjerum; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Back Ågren; Elin Möller; [2018]
  Nyckelord :Care; experience; nursing; patient; single-room; Enkelrum; omvårdnad; patient; upplevelse; vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas på sjukhus finns olika typer av rum. LÄS MER

 3. 3. Oplevelseaf isolation under indlæggelse : Et kvalitativt studie

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Ann Filippa Madsen; [2014]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; isolated patients; gender; age; coping strategy; antibiotikaresistens; isolationspatienter; køn; alder; mestringsstrategi;

  Sammanfattning : Formål: Formålet med dette studie var at undersøge faktorer der kan have betydning for hvordan patienten magter at være isoleret under indlæggelse på hospital. Der søges afdækning af om der er baggrundsvariabler som køn, alder og tidligere erfaringer, som har betydning og hvilke konsekvenser det medfører. LÄS MER

 4. 4. Å isolere beboere er ikke nødvendig for å forebygge smitte av MRSA på sykehjem

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Petter Elstrøm; [2013]
  Nyckelord :Public Health; Infection Control; Single - Room Isolation; MRSA; Nursing Homes; folkehelse; smittevern; smitteisolering; MRSA; sykehjem;

  Sammanfattning : Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)er assosiert med økt risiko for komplikasjoner og død. I Norge anbefales omfattende smitteverntiltak for å forebygge spredning av MRSA i helseinstitusjoner, inklusiv i sykehjem. Tidligere ble det anbefalt å isolere MRSA-positive sykehjemsbeboere på enerom. LÄS MER

 5. 5. Enerom, et smitte- og sykdomsforebyggende tiltak i sykehus?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anita Wang Børseth; [2011]
  Nyckelord :Clostridium Difficile; Single-Occupancy Room; Isolation; Hospital-Associated Infections; Preventive Public Health; Clostridium difficile; enerom; isolat; sykehusinfeksjoner; forebyggende folkehelsearbeid;

  Sammanfattning : Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke om enerom reduserer forekomsten av Clostridiumdifficile hos innlagte pasienter i sykehus.Metode: En deskriptiv epidemiologisk undersøkelse som benyttes for å kartlegge insidensen av C.difficile infeksjon hos innlagte pasienter på fire norske sykehus i perioden 2001-2010 knyttet til antall enerom. LÄS MER