Sökning: "Single-loop"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Single-loop.

 1. 1. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 2. 2. Stretcha och lär : En kvalitativ studie om samspelet mellan stretch goals och organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Sara Kuylenstierna; [2022]
  Nyckelord :målteori; stretch goals; individuell utveckling; organisatoriskt lärande; single-loop-learning; double-loop-learning;

  Sammanfattning : Det råder debatt kring huruvida stretch goals är en gynnsam målsättningsstrategi där tidigare forskning och teorier framhåller såväl för- som nackdelar. Användning av stretch goals innebär att organisationen styrs av mål med inslag av hög målsättning och ett nytänk. LÄS MER

 3. 3. Cyberattacker - unika fall eller en möjlighet till lärande? : En kvalitativ fallstudie av den nationella hanteringen av cyberattacker inom Sverige

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Olivia Malmström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decades the world has become more and more digitalized which has led to a new kind of threat, known as cyberattacks. The statistics show that the amount of attacks are increasing every year even though the increasing experience should help to contain the threat. LÄS MER

 4. 4. Barriers to Crisis-induced Learning within a Public Agency : A process-tracing plausibility probe of obstacles to MSB:s learning from the forest fire in Västmanland 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Louise Tegneborg; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Crisis-induced learning; Organizational learning; Crisis management; Obstacles to organizational learning;

  Sammanfattning : After the devastating forest fire in the Swedish region of Västmanland in 2014, numerous investigations and evaluations suggested measures to improve the Swedish crisis management and preparedness. Yet, after a new wave of severe forest fires in 2018, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) concluded that the lessons from 2014 had not been sufficiently implemented, since several issues reoccurred. LÄS MER

 5. 5. The Role of Triple-Loop Learning in the Adoption of Digital Carbon Footprint : The Invisible Environmental Impact of Digital Services Companies

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Viola Mignoli; Nathalie Ehlerts Naerbout; [2021]
  Nyckelord :Digital carbon footprint; Digital services companies; Triple-loop learning; Organizational learning; Sustainability; Double-loop learning; Single-loop learning.;

  Sammanfattning : The global demand for digital services has been growing steadily, which has led to an increase in the utilization of data and consumption of energy, causing an increment of the global digital carbon footprint. Therefore, corporations providing digital services are gradually enforced to be able to measure and quantify their digital carbon footprint, which requires them to restructure their organizational strategy, processes, and culture. LÄS MER