Sökning: "Single-phase earth faults"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Single-phase earth faults.

 1. 1. Analys av reläskyddsinställningar för jordfelsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Hampus Edblom; [2019]
  Nyckelord :Single-phase earth faults; Relay protection; Directional protection; Capacitive currents; Enfasiga jordfel; Reläskydd; Riktade skydd; Kapacitiva strömmar;

  Sammanfattning : Väl inställda reläskydd för ställverk är en nödvändighet för en personoch driftsäker anläggning. Rapportens mål är att undersöka om oriktade skydd med enbart signalering är tillräckligt för att skydda anläggningen som undersöks, och om riktade skydd har fördelen att förbättra felutpekning, minska risken för felaktig funktion eller minska funktionstiden. LÄS MER

 2. 2. Undersökning och exemplifiering av ett oriktat jordfelsskydd för detektering av dubbla jordfel i impedansjordade nät.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Isabel Carlander; Malin Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Jordfelsskydd; nät; spänning;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver den problematik som kan uppstå vid detektering och bortkoppling av dubbla jordfel i impedansjordade nät, samt på vilken sätt ett oriktat jordfelsskydd inverkar på bortkopplingsförloppet. Då ett enpoligt jordfel inträffar uppstår en osymmetri i nätet som leder till förhöjda spänningar och ökade påfrestningar i friska nätdelar. LÄS MER

 3. 3. Teori och experimentell undersökning av jordfel vid olika systemjordningar

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Tobias Rörstam; [2016]
  Nyckelord :Spoljordning; Petersenspole; systemjordning; isolerad nollpunkt; direktjordad nollpunkt; laborationsuppställning;

  Sammanfattning : Målet med den här rapporten är att undersöka hur olika systemjordningar påverkar felström och nollpunktspänning vid enfasiga jordfel. Den praktiska delen består av att konstruera en laborationsuppställning där experimenten ska göras. För personsäkerheten kommer den att köras på 50 V huvudspänning. LÄS MER