Sökning: "Siri Antonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Antonsson.

  1. 1. Ungdomars och unga vuxnas upplevelse av trygghet vid Stenpiren i Göteborg ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Siri Antonsson; Elin Markander; [2020-08-29]
    Nyckelord :Trygghet; genus; jämställdhet; kollektivtrafik; offentliga platser; Safety; genus; equality; public transport; public spaces;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze, from a gender perspective, the perceived safety of adolescents and young adults at Stenpiren which is an important public transport hub in Gothenburg. We aim to identify measures that can improve the sense of security experienced by people at Stenpiren. LÄS MER