Sökning: "Sissel Tangen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sissel Tangen.

  1. 1. Intern Kommunikation : Formell intern kommunikation ur ett chefsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Caroline Kjellman Enlgén; Sissel Tangen; [2017]
    Nyckelord :Formell intern kommunikation; intern kommunikation; kommunikation; kommunikationskanaler; information;

    Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation spelar en stor roll i dagens organisationer och det finns en mängd olika kanaler att välja mellan för att förmedla olika budskap. Syftet med denna studie har varit att få kunskaper om den formella interna kommunikationen och hur den upplevs fungerar ur ett chefsperspektiv. LÄS MER