Sökning: "Sivan Ucan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sivan Ucan.

  1. 1. Att skriva som man talar : Sms- och chattspråkets påverkan på elevers skrivande i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Anna Johansson; Sivan Ucan; [2017]
    Nyckelord :Sms- och chattspråk; språkbruk; elevers skrivande; talspråk;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten av sms-och chattspråk i elevers skriftspråk genom att undersöka 28 berättelser skriva av elever i sjätte klass. Berättelserna har analyserat utifrån bedömningsmatrisen som är kopplat till nationella provet i svenska för årskurs 6. LÄS MER