Sökning: "Sivert Winter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sivert Winter.

  1. 1. Luftkvalitet vintertid för frigående värphöns i stall utan tillsatsvärme : utvärdering av en föreslagen kontrollista

    Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Sofia Holmberg; [2013]
    Nyckelord :värphöns; luftkvalitet; ammoniak; temperatur; ventilation; relativ luftfuktighet; ströbädd; torrsubstanshalt; produktion;

    Sammanfattning : Luftkvalitén vintertid i stall för frigående värphöns är ett omdiskuterat ämne inom svensk äggnäring. Djurens välfärd är grunden till en effektiv produktion och ventilationen i stallarna har en stor inverkan på detta. LÄS MER