Sökning: "Six day’s war"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Six day’s war.

 1. 1. Pape, Warden och Sexdagarskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :John Richardsson; [2021]
  Nyckelord :Pape; Warden; Sexdagarskriget; Israel; Småstater;

  Sammanfattning : During the Six-day war, Israel unexpectedly defeated four enemies and emerged victorious in only six days. This study attempts to examine how this was accomplished and the extent to which Sweden, also a small state, might be able to apply the lessons learned from Israel’s use of air power. LÄS MER

 2. 2. Ända sedan gamla dagar under våran ljusblå fana. : -En studie om män och kvinnor i fotbollsupporterkultur i efterkrigstidens Sverige.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martin Sjöbeck; [2021]
  Nyckelord :Masculinity; gender; crisis theory; supporter culture; football; soccer.; Manlighetsforskning; genus; maskulinitet; kristeori; supporterkultur; fotboll.;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att undersöka hur den svenska fotbollens supporterkulturs könsfördelning mellan män och kvinnor sett ut årtiondena efter Andra världskriget, hur maskulinitet har konstruerats idenna kontext samt hur synen på genus bland supportrarna såg ut under denna tid. Undersökningen bidrar till forskningsläget med en outforskad period, där andra forskare undersökt tidigare och senare perioder med fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. LÄS MER

 3. 3. Israels framgång i sexdagarskriget genom användandet av luftmakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Sexdagarskriget; Warden; Pape; luftmakt; Israel; luftstridskrafter; framgång;

  Sammanfattning : This study examines the unexpected outcome of the six day war between Israel and it’s neighboring countries. Israel who managed to fend off four aggressors in a war that lasted only six days, where the success was greatly attributed to the Israeli air force. LÄS MER

 4. 4. Överraskning - Vilka indikatorer påverkar? : En studie av de två fallen Pearl Harbor och Sexdagarskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Lucas Axelsson; [2013]
  Nyckelord :surprise; Pearl Harbor; Six-Day War; principle; deception; secrecy; hit unpredictably; psychological effect; Överraskning; Pearl Harbor; sexdagarskriget; princip; vilseledning; sekretess; slå oväntat; psykologisk effekt;

  Sammanfattning : Principen överraskning är en av de äldsta principer som finns att använda i striden. Principen ses som grunden för striden och för vilka metoder som kan använda för att lyckas i striden. LÄS MER

 5. 5. RIKTAT DÖDANDE - Lag och moral i en asymmetrisk värld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Joel Lundquist; [2013]
  Nyckelord :riktat dödande; terrorism; Al Qaeda; kriget mot terrorismen; 11-september; Pakistan; drönare; obemannad luftfarkost; UAV; illegal kombattant; just war theory; internationell humanitär rätt; internationell sedvanerätt; Unmanned Ariel Vehicle; War on Terror;

  Sammanfattning : Som ett resultat av attackerna mot USA den 11 september 2001 förklarade dåvarande president George W Bush krig mot terrorismen den 20 september samma år. Sex dagar senare undertecknade Bush ett direktiv vilket auktoriserade den civila amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency att utföra riktat dödande mot fördefinierade individer i syftet att förhindra nya attacker från terroristnätverket Al Qaeda, talibanerna och associerade styrkor. LÄS MER