Sökning: "Sixten Walheim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sixten Walheim.

 1. 1. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sixten Walheim; [2022]
  Nyckelord :järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Sammanfattning : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. LÄS MER

 2. 2. Ståndortens påverkan på övre höjd : en jämförelse mellan tall (Pinus sylvestris) och contorta (Pinus contorta)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alfred Deutgen; Sixten Walheim; [2020]
  Nyckelord :Contorta; tall; höjdtillväxt; markfuktighet; översilning; jordtextur; övre höjd;

  Sammanfattning : En framtida befarad virkessvacka under 2000-talet gjorde att skogsbruket i Sverige började experimentera med främmande trädslag på 1960-talet. Målet var att öka produktionen med det snabbväxande trädslaget contortatall. Idag finns mer än 650 000 ha contortaskog på varierande marker i Norrland. LÄS MER